Nasza oferta

Pacjenci mogą być leczeni w warunkach ambulatoryjnych (dojeżdżając lub korzystając z hotelu znajdującego się na terenie WIM (http://wim.mil.pl/kontakt-topmenu-18/dla-pacjenta) lub w warunkach szpitalnych (jeśli wymaga tego stan chorego lub zastosowane leczenie).
W Zakładzie Radioterapii planowane i wykonywane są – w trybie ambulatoryjnym lub szpitalnym - świadczenia (zgodnie z katalogiem i wytycznymi procedur wzorcowych w radioterapii) z zakresu:
* teleradioterapii: radioterapii paliatywnej, radykalnej 2D, radykalnej 3D, radioterapii sterowanej obrazowaniem [IGRT], radioterapii z modulacją intensywności wiązki [IMRT] ,w tym technik obrotowych [VMAT] oraz technik stereotaktycznych w lokalizacji mózgowej i  pozaczaszkowej);napromieniania sterowanego obecnością znaczników wewnętrznych; napromieniania schorzeń nienowotworowych;  technik wielkopolowych; napromieniania całego ciała i połowy ciała;
* brachyterapii HDR (nowotworów narządu rodnego, piersi i oskrzeli)
Leczenie szpitalne
Świadczenia z radioterapii mogą być wykonywane w warunkach leczenia szpitalnego. Z tej formy korzystać mogą chorzy wymagający nadzoru w trakcie napromieniania. Dotyczy to: * leczenia skojarzonego z chemioterapią; * stanów nagłych w onkologii; * powikłań leczenia; * zagrożeń komplikacjami; * przypadków wymagający opieki (z powodu zaawansowania choroby nowotworowej lub schorzeń współistniejących); * niektórych zabiegów brachyterapeutycznych; * leczenia odczynów popromiennych.
Poradnia radioterapii
Pacjenci mogą w niej: * przejść proces kwalifikacji do leczenia promieniami; * wykonać badania kontrolne (dotyczy pacjentów leczonych ambulatoryjnie); * przeprowadzić pogłębioną diagnostykę w ramach karty DILO; * wykonać badania po zakończeniu leczenia.